MENU

KLIENCI INDYWIDUALNI
FIRMY
ROLNICY
DLA MŁODYCH
O BANKU
UBEZPIECZENIA
     

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

Rachunek powierniczy

Obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego w celu gromadzenia środków nabywcy na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego wynika z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunkami niezbędnymi do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego są:

 • posiadanie w GBS Gorzów Wielkopolski rachunku
 • status rezydenta,
 • złożenie wniosku o rachunek oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • pozytywna weryfikacja dostarczonej dokumentacji przez Bank.

Zasady funkcjonowania:  

 • mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej.
 • mieszkaniowy rachunek powierniczy zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej; zawarcie umowy deweloperskiej, w formie aktu notarialnego, skutkuje wyłączeniem środków znajdujących się na rachunku:
  • z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi,
  • z masy upadłościowej ‑ w razie ogłoszenia upadłości dewelopera, środki zgromadzone na rachunku stanowią osobną masę upadłości służącą zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych przedsięwzięciem,
  • z masy spadkowej ‑ w przypadku śmierci dewelopera będącego osobą fizyczną.
 • rachunek prowadzony jest na podstawie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartej na czas określony, do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub przeniesienia prawa własności na nabywców i wypłaty środków zgromadzonych na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym.
 • bank oferuje dwa rodzaje mieszkaniowego rachunku powierniczego:
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 • posiadaczem rachunku jest deweloper.
 • wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy.
 • umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie przez bank i tylko z ważnych powodów określonych w umowie.
 • w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego - z chwilą zakończenia realizacji przedsięwzięcia i przelania wszystkich środków zgromadzonych na rachunku na rachunek bankowy wskazany przez dewelopera w umowie,
 • w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego - z chwilą zakończenia realizacji przedsięwzięcia, po przedstawieniu odpisów aktów notarialnych umów przenoszących na wszystkich nabywców prawo własności oraz realizacji wypłaty środków zgromadzonych na rachunku na rachunek bankowy wskazany przez dewelopera w umowie.
 • zamknięcie mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje:

KURSY WALUT

 
KUPNO
SPRZEDAŻ
ŚR. NBP
CZK
0.153
0.1629
0.1581
DKK
0.5438
0.5755
0.5618
EUR
4.0722
4.2841
4.1803
GBP
4.6835
4.9121
4.7942
NOK
0.43
0.4553
0.4444
SEK
0.4157
0.4401
0.4293
USD
3.6358
3.8182
3.7248
Tabela nr 101/B/2017 z dnia 26.05.2017 12:00
archiwalne tabele »

KONTAKT

Gospodarczy Bank Spółdzielczy

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 7 66-400 Gorzów Wlkp.

Bank GBS Gorzów +48 95 7 284 111

reklamacje »zapytanie »


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ


Partnerzy
 •  

   

Dla klientów indywidualnych Dla firm Dla rolników

Konta

 • Konto osobiste
 • Konto młodych
 • Konto walutowe

Karty

 • Płatnicze (debetowe)
 • Przedpłacone
 • Kredytowe
 • Charge

Lokaty

 • Lokata standardowa
 • Lokata z nagrodami

Kredyty

 • Kredyt promocyjny
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt odnawialny w ROR
 • Pożyczka hipoteczna

Podpis elektroniczny

Bankowy fundusz gwarancyjny

Konta

 • Kredyty
 • Kredyt inwestycyjny
 • Podręczny kredyt obrotowy
 • Kredyt w rachunku
 • Kredyt de minimis

Lokaty
Karty
Podpis elektroniczny
Bankowy fundusz gwarancyjny

 

 
Konta

 • Konto dla rolników
 • Rachunki walutowe
 • Korporacyjna bankowość internetowa

Lokaty

 • Lokaty terminowe
 • Terminowe lokaty walutowe

Karty
Kredyty

 • Kredyt w rachunku bieżącym
 • Kredyty inwestycyjne
 • Podręczny kredyt obrotowy
 • Kredyt z gwarancją de-minimis